Author, Subjects, Keywords

Cited Author

 

 
   » By Author or Editor
 » Browse Author by Alphabet
 » By Journal
 » By Subjects
 » Malaysian Journals
 » By Type
 » By Year
 » By Latest Additions
 
 
   » By Author
 » Top 20 Authors
 » Top 20 Article
 » Top Journal Cited
 » Top Article Cited
 » Journal Citation Statistics
 » Usage Since Sept 2007


 
 
 

Login | Create Account

Perkaitan persepsi terhadap organisasi dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru penolong kanan sekolah menengah negeri Melaka

Ahmad Jawahir Tugiman, and Rosli Saadan, and Mohd Nizam Yusof, and Hazmilah Hasan, (2009) Perkaitan persepsi terhadap organisasi dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru penolong kanan sekolah menengah negeri Melaka. Journal of Human Capital Development, 2 (1). pp. 65-76. ISSN 1985-7012

Full text not available from this repository.

Official URL: http://www.utem.edu.my

Affiliations

Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan
Teknikal Malaysia Melaka, Pusat Bahasa dan Pembangunan Insan

Abstract

Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kepuasan kerja dan perkaitannya dengan persepsi terhadap organisasi dalam kalangan Guru Penolong Kanan (GPK) sekolah menengah negeri Melaka. Objektif khusus kajian ini adalah untuk mengetahui perkaitan antara persepsi terhadap polisi organisasi, beban tugas dan kemudahan di tempat kerja dengan kepuasan kerja dewasa ini. Satu set soal selidik dugunakan untuk mengukur aspek-aspek persepsi kepuasan kerja responden yang terdiri daripada 104 orang GPK daripada 57 sekolah menengah di Melaka. Penemuan kajian menunjukkan majoriti GPK merasa puas dengan kerjaya mereka
demi mendaulatkan profesion perguruan. Dapatan kajian menunjukkan faktorfaktor organisasi seperti polisi organisasi, beban tugas dan kemudahan di tempat kerja mempunyai perkaitan signifikan pada tahap kebarangkalian 0.05 dengan kepuasan kerja dalam kalangan GPK. Berdasarkan penemuan kajian, antara cadangan yang dapat dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah memberikan penjelasan terhadap polisi organisasi kepada semua GPK dan berusaha untuk memperlengkap pelbagai kemudahan di tempat kerja agar mampu bersaing dalam menjana pembangunan modal insan.

Item Type:Journal
Keywords:persepsi, kepuasan kerja, guru penolong kanan, job satisfaction, teachers, Melaka, Malaysia, Teachers, Schools
Subjects:H Social Sciences, Economics, Sociology
ID Code:9835

Abd Main Salimon (1989). Perkaitan Kepuasan Kerja dan Pencapaian Mendelegasikan Tugas dengan Faktor-faktor Personel dan Pentadbiran dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan UKM 13 & 14; 51-57.

Abd Wahad Saad (1992). Persepsi Pekerja Kerani Pelabuhan Terhadap Kepuasan Kerja:perbandingan Sektor Awam dan Swasta. Tesis M>S>: Universiti Pertanian Malaysia.

Ahmad Jawahir Tugimin (2005). Perkaitan Antara Kepuasan Kerja Dengan Tekanan Kerja Dalam Kalangan Tenaga Pengajar Teknikal dan Industri di Kolej Universiti Malaysia. Kertas Kerja: Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Dahl, T. (1990) Creating Lasting Change. Satu Kertas Kerja dibentang dalam The Seventh World Productivity Congress pada 19 November, Kuala Lumpur.

Gruneberg, M.M. (1979). Understanding Job Satisfaction. London: MaMillan Press Ltd.

Korunka, C, Weiss A., Karl Heinz Huemer and Bernd Karetta (1995). The effect of New Technology on Job Satisfaction and Psychosomatic Complaints. Applied Psychology: An International Review, 44(2): 123-142.

Locke, E.A. (1976). What is Job Satisfaction? Organizational Behavior nad Human Performance. 4: 309-336.

Mohamad Nasir Saludin (1992). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kakitangan Akademik Berhenti Kerja: Satu Kajian di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas Projek: Universiti Pertanian Malaysia.

Omardin Ashaari (1996). Pengurusan Sekolah : Suatu Panduan Lengkap. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Quarstein, V.A., R.B. Mc Afee and M. Glassman (1992). The Situational Occurrances Theory of Job Satisfaction. Human Relations 45 [8]: 859-873.

Rosli Arup (1998). Hubungan Persepsi Faktor Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Kakitangan Jabatan Agama Islam Sarawak. Kertas Projek: Universiti Pertanian Malaysia.

Shaharudin Jamaluddin (1999). Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pekerja Sokongan Tetap Tempatan Dalam Rangkaian Restoran Makanan Segera KFC dan Pizza Hut di Malaysia. Kertas Projek: Universiti Putra Malaysia.

Repository Staff Only: item control page